SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie aukcji

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości  likwidacyjnej w Gdańsku ogłasza o SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie  aukcji

 

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 25 września 2018 r.(sygn. akt VI GUp 23/12).

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Amber Gold sp. zoo. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku,

1.1 wynikających z udzielonych  pożyczkobiorcom będącym osobami fizycznym określonych w sporządzonym przez Eurolinks SA raporcie z wyceny pakietu pn pożyczek „Częściowy brak adresu ”  za cenę wywoławczą nie niższą  345.989,70 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100) oraz

1.2 określonych w sporządzonym przez Eurolinks SA raporcie z wyceny pakietu pn „Zgon dłużnika”  za cenę wywoławczą nie niższą 2.336,32 zł ( słownie; dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 32/100).

 

Aukcja organizowana jest przez Józefa Dębińskiego - syndyka masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku.

Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz Upadłego Amber Gold sp. z o.o  w upadłości likwidacyjnej  – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.

 

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul.Stągiewna 11 lok.2  w Gdańsku, 80-750 Gdańsk , tel. 881 525 479  , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień  25.10.2018 r., godz. 10:00, w biurze syndyka w Gdańsku, ul.Stagiewna 11 lok.2 , 80-750 Gdańsk .

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości:

a/ 34.599,00 zł ( trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)  w odniesieniu do pakietu „Częściowy brak adresu”

oraz

b/ 23,00 zł ( słownie: dwadzieścia trzy złote) w odniesieniu do pakietu „Zgon dłużnika”

przelewem na rachunek bankowy

21 8340 0001 2002 0001 8438 0001

 

najpóźniej w dniu 23.10. 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 23.10.2018 roku.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Kupujący (cesjonariusz) jest zobowiązany zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelnościUpadłego. .

 

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj