Sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gdańsku ogłasza o SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI w trybie aukcji:

 

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 30 listopada 2018 r. oraz postanowienia z dnia 25 września 2018 r. (sygn. akt VI GUp 23/12).

 

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietów należności wchodzących w skład masy upadłości Amber Gold sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, wynikających z udzielonych pożyczkobiorcom będącym osobami fizycznym pożyczek określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietów:

 

1.1 określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietu p.n. „Częściowy brak adresu” za cenę wywoławczą nie niższą niż 316.615,17 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 17/100),

 

1.2 stanowiących pakiet pn.: „Mieszany” za cenę nie niższą niż kwota oszacowania pakietu wykonana przez Eurolinks S.A. działającą na zlecenie syndyka tj. 1.033.533,93 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 93/100),

1.3 określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietu p.n. „Zgon dłużnika” za cenę wywoławczą nie niższą 2.336,32 zł (słownie; dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 32/100).

 

 

Aukcja organizowana jest przez Józefa Dębińskiego - syndyka masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku.

 

 

Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz Upadłego Amber Gold sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.

 

 

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: pod nr tel. 881 525 479 oraz 795 074 423, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

 

 

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 10.01.2019 r., godz. 10:00, w biurze syndyka w Gdańsku, ul. Lema 10/57, 80-126 Gdańsk.

 

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości :

 

a/ 31.661,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych) w odniesieniu do pakietu „Częściowy brak adresu”,

 

b/ 103.353,00 zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote ) w odniesieniu do pakietu „Mieszany”,

 

c/ 23,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote) w odniesieniu do pakietu „Zgon dłużnika”.

 

na rachunek bankowy: AMBER GOLD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 

21 8340 0001 2002 0001 8438 0001

 

najpóźniej w dniu 09.01. 2019 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 09.01.2019 roku.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Kupujący (cesjonariusz) jest zobowiązany zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj