Sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości z wolnej ręki w trybie przetargu

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości  likwidacyjnej w Gdańsku ogłasza o SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI z wolnej ręki w trybie przetargu:
 
Przetarg organizowany jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 18 stycznia 2019 r. (sygn. akt VI GUp 23/12).
 
Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu jest nabycie pakietów należności wchodzących w skład masy upadłości Amber Gold sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, wynikających z udzielonych  pożyczkobiorcom będącym osobami fizycznym pożyczek określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietów:
 
        1.1 określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietu nr II p.n. „Zgon dłużnika” za cenę wywoławczą nie niższą 2.336,32 zł (słownie; dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 32/100).
 
        1.2 określonych w sporządzonym przez Eurolinks S.A. raporcie z wyceny pakietu nr III p.n. „Częściowy brak adresu” za cenę wywoławczą nie niższą niż 316.615,17 zł  (słownie: trzysta szesnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 17/100)
 
        1.3 stanowiących pakiet nr IV pn.: „Mieszany” za cenę nie niższą niż kwota oszacowania pakietu wykonana przez Eurolinks S.A. działającą na zlecenie syndyka  tj. 1.033.533,93 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 93/100),
 
 
Przetarg organizowany jest przez Józefa Dębińskiego - syndyka masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o.       w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku.
 
 
Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz Upadłego Amber Gold sp. z o.o  w upadłości likwidacyjnej  – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.
 
 
Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: pod nr tel. 881 525 479 oraz 795 074 423, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
 
Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.
 
 
Oferty pisemne zawierające dane oferenta, przedmiot sprzedaży oraz proponowaną cenę nabycia, należy składać na adres Biuro syndyka, ul. Lema 10/57, 80-126 Gdańsk, najpóźniej do dnia             18 lutego 2019 r. Za wiążącą należy uznać datę wpływu ofert do Biura syndyka. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie ze wskazaniem numeru pakietu wierzytelności, którego dotyczy oferta.
 
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 19 lutego 2019 r., godz. 10:00. O wyborze decyduje najkorzystniejsza oferta oraz poprawność złożonej oferty pod względem formalnym
 
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży (cesji) wierzytelności jest dokonanie zapłaty całej ceny na rachunek upadłego.
 
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 
Kupujący (cesjonariusz) jest zobowiązany zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego.
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj